Prawo karne

Kancelaria prowadzi liczne postępowania karne, w tym karno-skarbowe oraz karno-gospodarcze. Usługi obejmują reprezentację na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Postępowanie przygotowawcze – typowe usługi:
- udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta lub osoby mu bliskiej;
- zabieganie o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym;
- kompleksowe opracowanie linii obrony (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej Klienta);
- udział we wszelkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego śledztwa lub dochodzenia;
- obrona Klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA);
- pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym;
- pomoc pokrzywdzonym – subsydiarny akt oskarżenia.

Postępowanie sądowe – typowe usługi:
- kompleksowe opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia Klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
- udział w czynnościach postępowania (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
- przygotowywanie pism procesowych,
- pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary,
- optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej Klienta,
- pomoc w uzyskiwaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej,
- pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
- reprezentacja pokrzywdzonego.

Postępowanie wykonawcze – typowe usługi:
- pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
- pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze,
- pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
- obrona Klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Do typowych postępowań należą w szczególności sprawy dotyczące:
- wypadków komunikacyjnych,
- prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia,
- spowodowania uszczerbku na zdrowiu,
- przestępstw narkotykowych,
- przestępstw przeciwko mieniu,
- przestępczości zorganizowanej
- przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,
- przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- błędów w sztuce lekarskiej.